REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU WINNICA DLA PODMIOTÓW PROWADZACYCH DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej winnica.pl prowadzonej przez spółkę „BHS-7” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-077), przy ul. Krótkiej 3/13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000241703, NIP: 7123227963, REGON: 060076002.

1. DEFINICJE:

Wykorzystane poniżej w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Formularz zamówienia – arkusz udostępniony w Witrynie umożliwiający złożenie zamówienia Produktów dostępnych w Witrynie;

2) Klient – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza,, osoba prawna, dokonująca zakupu Produktów bez rejestracji konta, a także Zarejestrowany użytkownik;

3) Kodeks cywilny -  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

4) Konto klienta – jedna z funkcji Witryny, umożliwiająca składanie zamówień za pośrednictwem Witryny, oznaczone indywidualnym loginem i hasłem;

5) Produkt – towar prezentowany w Witrynie; 

6) Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny na stronie internetowej: www.winnica.pl, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

7) Sklep – oznacza punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się pod adresem Winiarnia CityWine, ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa;

8) Sprzedający - właściciel domeny pod adresem www.winnica.pl w postaci firmy: „BHS-7” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-077), przy ul. Krótkiej 3 lok. 13, wpisanej do: KRS: 0000241703, NIP: 7123227963, REGON: 060076002 - zwanym również sklepem; 

9) Ustawa – Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

10) Witryna – oznacza domenę pod adresem www.winnica.pl, przeznaczoną do przedstawiania Produktów dostępnych w ofercie Sprzedającego, która umożliwia rejestrowanie zamówień składanych przez Klientów, umieszczenie informacji o Produktach oferowanych przez Sprzedającego, obsługi sprzedaży detalicznej Produktów oferowanych przez Sprzedającego;

11) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zawierające informację o rodzaju i ilości Produktów;

12) Zarejestrowany użytkownik – osoba posiadająca Konto klienta w Witrynie; 

2. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sprzedającego Produktów. 

2. Regulamin, w szczególności określa:

a. zasady korzystania z Witryny,  

b. zasady rejestracji i korzystania z Konta klienta,  

c. zasady i warunki składania zamówień na zakup Produktów za pośrednictwem Witryny, 

d. zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu usług świadczonych w ramach Witryny. 

3. Witryna oraz możliwość składania zamówień dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dostęp do treści prezentowanych na stronie: www.winnica.pl jest dobrowolny oraz możliwy po potwierdzeniu przez osobę wchodzącą swojej pełnoletności. 

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią w każdym czasie przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie. 

5. Sprzedający posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: UD-IX-WDG-734/I/B-689/2012 wydane przez Prezydenta m .st. Warszawy na podstawie Ustawy. 

6. Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: [biuro@citywine.pl], lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta [(Kontakt z nami)],

b. telefonicznie: [+48 22 400 42 36]

c. pisemnie na adres: [BHS-7 Sp. z o.o., ul. Krótka 3 lok.13, 20-077 Lublin].

7. Sklep podejmować będzie najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.winnica.pl traktowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. KONTO

1. Klient ma możliwość zarejestrowanie konta w Witrynie – Konto klienta. 

2. Zakładając konto Klient wypełnia formularz rejestracji. Przy wypełnianiu formularza rejestracji Klienta podaje obligatoryjnie: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail, hasło, NIP, numer telefonu komórkowego, adres siedziby. Warunkiem rejestracji konta jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Witryny.

3. Adres e-mail podany podczas rejestracji konta stanowi login do Konta klienta, umożlwiający logowanie po założeniu Konta klienta. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania hasła oraz loginu do indywidualnego Konta klienta. Momentem założenia Konta klienta jest wprowadzenie danych do formularza rejestracji.

4. Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych wcześniej danych po zalogowaniu się do indywidualnego Konta klienta. Klient zobowiązuje się do informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresu e-mail, numeru telefonu poprzez aktualizację danych Konta klienta.

5. Założenie Konta klienta jest nieodpłatne. 

6. Sprzedający może:

a. zablokować dostęp Zarejestrowanemu użytkownikowi, lub

b. usunąć konto Zarejestrowanego użytkownika, lub

c. może pozbawić Zarejestrowanego użytkownika korzystania z części funkcji dostępnych w Witrynie 

w przypadku, gdy Zarejestrowany użytkownik naruszył jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu. 

7. Sprzedający w szczególności może skorzystać w uprawnień, o których mowa powyżej [pkt 6], w przypadku, gdy:

a. Klient podał w trakcie procedury rejestracji Konta dane niedokładne, niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b. Klient dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego.  

8. Powtórna rejestracja konta użytkownika w Witrynie, w przypadku zajścia okoliczności z lit. a lub lit. b z pkt 6 powyżej jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego na założenie konta. 

9. Klient może w każdym momencie zlikwidować Konto. W tym celu należy wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres: [biuro@citywine.pl]. W e-mailu z żądaniem likwidacji Konta należy podać dane indywidualizujące Konto klienta, w szczególności adres poczty elektronicznej, stanowiący login do konta. 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej treści z winnica.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedający powiadomi Klienta na adres e-mail Klienta.

11. Jeżeli dana treść będzie miała charakter bezprawny, Sprzedający, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania treści udostępnianych w winnica.pl.

12. Klienci mogą składać zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji w Witrynie. 

4. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia za pośrednictwem Witryny mogą być składane przez Zarejestrowanych użytkowników, a także przez osoby nie dokonujące wcześniejszej rejestracji konta. 

2. Zamówienia towarów dostępnych w Witrynie mogą być składane:

a. telefonicznie pod numerem telefonu [+48 22 400 42 36],

b. e-mailem na adres: [biuro@citywine.pl],

c. poprzez wypełnienie specjalnego Formularza zamówienia udostępnionego w Witrynie.  

3. Złożenie zamówienia w jedynym ze sposób określonych powyżej, w szczególności poprzez Witrynę oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Miejscem zawierania oraz realizowania umów sprzedaży, zawartych w sposób określony w pkt 2 powyżej Regulaminu jest punkt sprzedaży znajdujący się w [Winiarni CityWine w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2].

5. Dokonując zamówienia oferowanych w Witrynie Produktów w sposób określony w pkt 2 lit. c powyżej, to jest poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji służących do właściwej realizacji zamówienia 

6. Dane przekazane przez Klientów podczas realizacji Zamówienia przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępnione osobom trzecim.  Wszystkie dane chronione są loginem i hasłem.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, o przyjęciu odpowiedzialności przez Klienta za odbiór zakupionego towaru przez osobę pełnoletnią. 

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza również, złożenie przez Klienta oświadczenia, że nie jest osobą wskazaną w art. 15 Ustawy, w szczególności jest to równoznaczne, że Klient:

a. jest osobą pełnoletnią,

b. składając Zamówienie był trzeźwy, 

c. nie dokonuje zakupu  w celu dalszej odsprzedaży Produktów.  

9. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informację o zarejestrowaniu zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia. Złożonemu Zamówieniu zostaje nadany indywidualny numer Zamówienia. 

10. Klient dokonujący zamówienia z zaznaczeniem opcji „płatność przelewem” dostaje e-maila o  przyjęciu zamówienia i oczekiwaniu na realizację złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu e-mailem informacji o przyjęciu zamówienia i oczekiwaniu na realizację wraz ze szczegółami dotyczącymi Zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówieniu dokonywana jest przez Sprzedającego w ciągu [24 h] od chwili otrzymania przez Klienta e-maila o zarejestrowaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem [pkt 12] poniżej. 

11. Zastrzeżone zostaje prawo dla Sprzedającego do wprowadzenia ograniczeń dotyczących ilości towarów zamówionych przez Klienta oraz wartości dokonanych Zamówień. Sprzedający poinformuje Klienta o jakichkolwiek ograniczeniach przed potwierdzeniem Zamówienia.

12. Sprzedający przed potwierdzeniem Zamówienia może skontaktować się z Klientem w celu poinformowania Klienta o wydłużonym terminie realizacji danego Zamówienia. Przesyłając wskazaną informację Sprzedający informuje Klienta o nowym terminie realizacji Zamówienia.

13. Potwierdzenie Zamówień dokonywanych w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień ustawowo wolny od pracy nastąpi w ciągu [24 h] w kolejnym dniu roboczym po upływie tych dni. 

14. Kupujący otrzymuje informację e-mail o skompletowaniu zamówienia w ciągu [72 h] po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Kupujący w tym samym terminie otrzymuje informacje e-mail o przekazaniu firmie przewozowej/kurierowi  towaru nabytego przez Klienta..

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, gdy podane dane budzą wątpliwości lub są niepełne, tj. w których brakuje numeru telefonu, adresu e-mail, numeru NIP,  a te dane są niezbędne do potwierdzenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedający może skontaktować się z Klientem z prośbą o uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

16. Sprzedający może odmówić, anulować lub wstrzymać się z realizacją Zamówienia w przypadku, gdy:

a. Klient przy wypełnianiu Formularza zamówienia podał dane niekompletne, nieprawidłowe, powodujące po stronie Sprzedającego wątpliwości co do ich prawdziwości, lub uniemożliwiające podjęcie kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

b. Klient nie odebrał zamówionego towaru przy wcześniejszym Zamówieniu, 

c. autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość,

d. zamówiony Produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedającego. 

17. Wszystkie zmiany statusu zamówienia Klient posiadający Konto klienta może również śledzić na swoim koncie sklepu na stronie: www.winnca.pl  poprzez zakładkę „Historia zamówień” logując się na Konto klienta za pomocą zakładki „Moje konto”. Klient dokonujący zamówienia bez zarejestrowania może śledzić swoje zamówienie korzystając z sekcji „Śledzenie zamówienia”.

18. Każde Zamówienie jest udokumentowana fakturą VAT lub paragonem, w zależności od wybranej przez Klienta opcji wystawienia dokumentu sprzedaży przy wypełnianiu Formularza zamówienia.

19. Klient może do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów:

a. wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem: [sklep@citywine.pl],

b. wprowadzać zmiany w zamówieniu

 5.PŁATNOŚCI 

1. Ceny towarów oferowanych  są podane w polskich złotych i są cenami brutto. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z Regulaminem. 

3. Ceną wiążącą strony transakcji, jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

4. Całkowita wysokość Zamówienia jest prezentowana w Witrynie po skompletowaniu całego Zamówienia. Na całkowitą wartość zamówienia składa się łączna kwota brutto Produktów, ewentualne koszty powiązane z formą płatności wybraną przez Klienta.

5. Podane przy Produktach ceny nie zawierają kosztów dostawy świadczonej przez firmę kurierską lub przewozową. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na taką formę dostawy, koszt dostawy pokrywa w takiej sytuacji Klient. Koszty dostawy towaru są podawane przy składaniu Zamówienia, po dokonaniu wyboru sposobu odbioru Produktów. 

6. Klient może zapłacić za Zamówienie według swojego wyboru:

a. osobiście podczas odbioru Zamówienia w Sklepie, 

b. przelewem tradycyjnym,

c. przelewem za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

7. Klient korzystający z opcji płatności w sposób opisany w pkt 5 lit. b i pkt 5 lit. c powyżej po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia otrzymuje e-maila zawierającego numer zamówienia, dane bankowe, na jaki może dokonać płatności za zamówienie. 

8. Przelew za zamówiony towar powinien nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania e-maila z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i oczekiwaniu na realizację. Po tym czasie zamówienie będzie usuwane ze sklepu. Ewentualnie prosimy o kontakt e-mail: [sklep@citywine.pl], lub telefoniczny: [+48 22 400 42 36] w sprawie zwłoki w płatnościach.

9. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

6. DOSTAWA/ODBIÓR ZAMÓWIENIA

1. Klient może odebrać zamówiony towar w sklepach stacjonarnych Sprzedającego poprzez wybranie opcji  „Odbiór w sklepie”, których lista dostępna jest na stronie: https://winnica.pl/pl/content/7-znajdz-nas , po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mail. Klient może upoważnić inną osobę do odbioru towaru. W przypadku odbioru Zamówienia, przez osobę upoważnioną przez Klienta powinna ona podać przy odbiorze towaru indywidualnie nadany numer Zamówienia oraz być osobą pełnoletnią.

2. Odbiór Produktów jest możliwy w godzinach funkcjonowania punktu sprzedaży.

3. Sprzedający informuje Klienta o możliwości odbioru towaru za pośrednictwem adresu e-mail lub na numer telefonu podanego podczas wypełniania przez Klienta Formularza zamówienia lub poprzez dane podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. 

4. Sprzedający zastrzega prawo do odmowy wydania Zamówienia osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. Sprzedający jest uprawniony do zweryfikowania pełnoletności osoby dokonującej odbioru zamówionych Produktów.

5. Klient może po sfinalizowaniu zamówienia skorzystać z usług  firmy kurierskiej/przewozowej zlecając, odbioru towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych Sprzedającego  i dostarczenia go na wybrany przez Klienta adres dostawy. Osoba odbierająca Produkty jest zobowiązana do podania indywidualnego numeru Zamówienia. Odbiór Produktów zostaje stwierdzony poprzez pisemne potwierdzenie odbioru Produktów. W  treści zamówienia Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską/przewozowa do odbioru Zamówienia w jego imieniu.

6. Wydanie towaru Klientowi, w przypadku wybrania przez Klienta dostawy towaru przez firmę kurierską, następuje w momencie wydania przez Sprzedającego zamówionego przez Klienta towaru firmie kurierskiej. 

7. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu otrzymania płatności od Klienta i otrzymaniu maila o realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu – Klient otrzyma e-mail z informacją o wysłaniu towaru, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie realizowane jest w ciągu [trzech dni] roboczych. Przekazanie zamówionego towaru upoważnionej przez Klienta firmie kurierskiej/przewozowej, może nastąpić dopiero po zweryfikowaniu otrzymaniu płatności przez Sprzedającego. 

8. Klient ma uprawnienie do dokonania sprawdzenia zawartości Zamówienia, w szczególności co do stanu i poprawności z dokonanym Zamówieniem. Wszelkie niezgodności powinny zostać uwzględnione w sporządzonym protokole szkody.

 

8. REKLAMACJE

 

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, Klient może złożyć reklamację. Składając reklamację Klient powinien przesłać zakupione Produkty na adres: [Winiarnia CityWine

ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

tel.: 22 416-13-76] 

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć zakupione Produkty pod adres:

[Winiarnia CityWine

ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

tel.: 22 416-13-76]  

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, informację o wadzie produktu, wskazać roszczenie Klienta w związku ze złożoną reklamacją. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. Sprzedający zastrzega prawo do nie przyjęcia żadnych przesyłek z reklamowanym Produktem odesłanych za pobraniem.

4. Kupujący przed odesłaniem towaru reklamowanego, zobowiązuje się do wcześniejszego kontaktu mailowego lub telefonicznego ze Sprzedającym lub przedstawicielem Sprzedającego w celu ustalenia szczegółowych reklamacji. 

5. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta. 

6. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora. 

7. Klient w momencie odbioru paczki, powinien zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń.

8. Sprzedający przed zapakowaniem paczek sprawdza, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

9. Zwracane i reklamowane artykuły powinny zostać odesłane na adres:  

[Winiarnia CityWine ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa, tel.: 22 400-42-36; e-mail: sklep@citywine.pl ]

10. Sprzedający złożone reklamacje rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie [14 dni] od dnia przesłania Produktów na adres sklepu. 

11. Sprzedający informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu reklamacji, to jest w formie [e-mail lub listownie]. 

12. Sprzedający uznając reklamację:

a. reklamowany produkt podlega wymianie na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z Klientem,

c. w przypadku braku możliwości wymiany, pieniądze za reklamowany produkt zostają zwrócone. Zwrot środków pieniężnych jest dokonywany w terminie do [7 dni roboczych] po przekazaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 

9. NEWSLETTER

 

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Witrynie.

2. Newsletter będzie wysyłany na:

a. adres e-mail

lub/i

b. numer telefonu,

podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Witrynie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3. Klient po wyborze opcji Newslettera otrzyma na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Witrynie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera e-maila potwierdzającego zamiar otrzymywania Newslettera. Warunkiem korzystania z Newslettera jest aktywacja opcji „Newsletter” poprzez przesłany na adres e-mail link aktywacyjny. 

4. Usługa Newslettera jest bezpłatna oraz jest wysyłany do osób, które zgodziły się na jego otrzymywanie drogą elektroniczną.  

5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (Kontakt z nami).

6. Klient posiadający Konto klienta, o ile winnica.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać treści w winnica.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. 

7. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności winnica.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). 

8. Dodanie danej treści do winnica.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej treści w winnica.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Witrynie niewyłącznej licencji na korzystanie z tej treści (w całości lub we fragmentach) w działalności winnica.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w winnica.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej).

9. Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje Witryny jakiekolwiek wynagrodzenie. Sklep zobowiązuje się korzystać z treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze Sprzedającym.

10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie nazwy handlowe Produktów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. 

2. Prawa autorskie do materiałów (m.in. opisu produktów, publikacji, szaty graficznej, elementów graficznych, zestawienia kompozycji, plików, grafiki, dokumentów) znajdujących się w Witrynie są zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów w całości lub części w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody BHS-7 sp. z o.o. jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do praw autorskich zamieszczonych w Witrynie materiałów stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku:

a. wprowadzenia zmian w funkcjonalności Witryny, 

b. zmian w obowiązujących przepisach prawa,

c. zmiany lub wprowadzenia nowych zasad korzystania z Witryny.

d. Informacje o zmianie Regulaminu będą dostępne na stronie: [www.winnica.pl]. Przed złożeniem zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem. O zmianie Regulaminu, użytkownicy posiadający zarejestrowane konto informowani są poprzez adres e-mail podany przy rejestracji konta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Witrynie. 

Lublin, 19 listopada 2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU WINNICA DLA KONSUMNETÓW

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej winnica.pl prowadzonej przez spółkę „BHS-7” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-077), przy ul. Krótkiej 3/13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000241703, NIP: 7123227963, REGON: 060076002.

1. DEFINICJE:

Wykorzystane poniżej w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Formularz zamówienia – arkusz udostępniony w Witrynie umożliwiający złożenie zamówienia Produktów dostępnych w Witrynie;

2) Klient – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produktów bez rejestracji konta, a także Zarejestrowany użytkownik;

3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) Kodeks cywilny -  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;

5) Konto klienta – jedna z funkcji Witryny, umożliwiająca składanie zamówień za pośrednictwem Witryny, oznaczone indywidualnym loginem i hasłem;

6) Produkt – towar prezentowany w Witrynie; 

7) Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny na stronie internetowej: www.winnica.pl, stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); 

8) Sklep – oznacza punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się pod adresem Winiarnia CityWine, ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa;

9) Sprzedający - właściciel domeny pod adresem www.winnica.pl w postaci firmy: „BHS-7” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-077), przy ul. Krótkiej 3 lok. 13, wpisanej do: KRS: 0000241703, NIP: 7123227963, REGON: 060076002 - zwanym również sklepem; 

10) Ustawa – Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

11) Witryna – oznacza domenę pod adresem www.winnica.pl, przeznaczoną do przedstawiania Produktów dostępnych w ofercie Sprzedającego, która umożliwia rejestrowanie zamówień składanych przez Klientów, umieszczenie informacji o Produktach oferowanych przez Sprzedającego, obsługi sprzedaży detalicznej Produktów oferowanych przez Sprzedającego;

12) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zawierające informację o rodzaju i ilości Produktów;

13) Zarejestrowany użytkownik – osoba posiadająca Konto klienta w Witrynie; 

2. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sprzedającego Produktów. 

2. Regulamin, w szczególności określa:

a. zasady korzystania z Witryny,  

b. zasady rejestracji i korzystania z Konta klienta,  

c. zasady i warunki składania zamówień na zakup Produktów za pośrednictwem Witryny, 

d. zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu usług świadczonych w ramach Witryny. 

3. Witryna oraz możliwość składania zamówień dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dostęp do treści prezentowanych na stronie: www.winnica.pl jest dobrowolny oraz możliwy po potwierdzeniu przez osobę wchodzącą swojej pełnoletności. 

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią w każdym czasie przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF (kliknij i pobierz), który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie. 

5. Sprzedający posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających: UD-IX-WDG-734/I/B-689/2012 wydane przez Prezydenta m .st. Warszawy na podstawie Ustawy. 

6. Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej: [biuro@citywine.pl], lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta [(Kontakt z nami)],

b. telefonicznie: [+48 22 400 42 36]

c. pisemnie na adres: [BHS-7 Sp. z o.o., ul. Krótka 3 lok.13, 20-077 Lublin].

7. Sklep podejmować będzie najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.winnica.pl traktowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

3. KONTO

1. Klient ma możliwość zarejestrowanie konta w Witrynie – Konto klienta. 

2. Zakładając konto Klient wypełnia formularz rejestracji. Przy wypełnianiu formularza rejestracji Klienta podaje obligatoryjnie: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego. Warunkiem rejestracji konta jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Witryny.

3. Adres e-mail podany podczas rejestracji konta stanowi login do Konta klienta, umożlwiający logowanie po założeniu Konta klienta. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania hasła oraz loginu do indywidualnego Konta klienta. Momentem założenia Konta klienta jest wprowadzenie danych do formularza rejestracji.

4. Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych wcześniej danych po zalogowaniu się do indywidualnego Konta klienta. Klient zobowiązuje się do informowania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresu e-mail, numeru telefonu poprzez aktualizację danych Konta klienta.

5. Założenie Konta klienta jest nieodpłatne. 

6. Sprzedający może:

a. zablokować dostęp Zarejestrowanemu użytkownikowi, lub

b. usunąć konto Zarejestrowanego użytkownika, lub

c. może pozbawić Zarejestrowanego użytkownika korzystania z części funkcji dostępnych w Witrynie 

w przypadku, gdy Zarejestrowany użytkownik naruszył jakikolwiek punkt niniejszego Regulaminu. 

7. Sprzedający w szczególności może skorzystać w uprawnień, o których mowa powyżej [pkt 6], w przypadku, gdy:

a. Klient podał w trakcie procedury rejestracji Konta dane niedokładne, niezgodne z prawdą, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b. Klient dopuścił się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego.  

8. Powtórna rejestracja konta użytkownika w Witrynie, w przypadku zajścia okoliczności z lit. a lub lit. b z pkt 6 powyżej jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego na założenie konta. 

9. Klient może w każdym momencie zlikwidować Konto. W tym celu należy wysłać żądanie pocztą elektroniczną na adres: [biuro@citywine.pl]. W e-mailu z żądaniem likwidacji Konta należy podać dane indywidualizujące Konto klienta, w szczególności adres poczty elektronicznej, stanowiący login do konta. 

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej treści z winnica.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedający powiadomi Klienta na adres e-mail Klienta.

11. Jeżeli dana treść będzie miała charakter bezprawny, Sprzedający, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania treści udostępnianych w winnica.pl.

12. Klienci mogą składać zamówienia bez konieczności uprzedniej rejestracji w Witrynie. 

4. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia za pośrednictwem Witryny mogą być składane przez Zarejestrowanych użytkowników, a także przez osoby nie dokonujące wcześniejszej rejestracji konta. 

2. Zamówienia towarów dostępnych w Witrynie mogą być składane:

a. telefonicznie pod numerem telefonu [+48 22 400 42 36],

b. e-mailem na adres: [biuro@citywine.pl],

c. poprzez wypełnienie specjalnego Formularza zamówienia udostępnionego w Witrynie.  

3. Złożenie zamówienia w jedynym ze sposób określonych powyżej, w szczególności poprzez Witrynę oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Miejscem zawierania oraz realizowania umów sprzedaży, zawartych w sposób określony w pkt 2 powyżej Regulaminu jest punkt sprzedaży znajdujący się w [Winiarni CityWine w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2].

5. Dokonując zamówienia oferowanych w Witrynie Produktów w sposób określony w pkt 2 lit. c powyżej, to jest poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych informacji służących do właściwej realizacji zamówienia, w tym podania informacji o wieku Klienta w celu weryfikacji pełnoletności osoby składającej Zamówienie. W przypadku powzięcia przez Sprzedającego wątpliwości co do pełnoletniości Klienta, Sprzedający może skontaktować się z Klientem poprzez dane kontaktowe podane w Formularzu zamówienia prosząc o przesłanie dokumentów potwierdzających wiek Klienta, w tym prosić o przesłanie skanu dowodu osobistego. 

6. Dane przekazane przez Klientów podczas realizacji Zamówienia przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępnione osobom trzecim.  Wszystkie dane chronione są loginem i hasłem.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, o przyjęciu odpowiedzialności przez Klienta za odbiór zakupionego towaru przez osobę pełnoletnią. 

8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza również, złożenie przez Klienta oświadczenia, że nie jest osobą wskazaną w art. 15 Ustawy, w szczególności jest to równoznaczne, że Klient:

a. jest osobą pełnoletnią,

b. składając Zamówienie był trzeźwy, 

c. nie dokonuje zakupu  w celu dalszej odsprzedaży Produktów.  

9. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje e-mailem informację o zarejestrowaniu zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia. Złożonemu Zamówieniu zostaje nadany indywidualny numer Zamówienia. 

10. Klient dokonujący zamówienia z zaznaczeniem opcji „płatność przelewem” dostaje e-maila o  przyjęciu zamówienia i oczekiwaniu na realizację złożonego zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu e-mailem informacji o przyjęciu zamówienia i oczekiwaniu na realizację wraz ze szczegółami dotyczącymi Zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówieniu dokonywana jest przez Sprzedającego w ciągu [24 h] od chwili otrzymania przez Klienta e-maila o zarejestrowaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem [pkt 12] poniżej. 

11. Klient dokonujący zamówienia z zaznaczeniem opcji „płatność przy odbiorze” dostaje e-maila o realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu e-mailem informacji o realizacji zamówienia. 

12. Zastrzeżone zostaje prawo dla Sprzedającego do wprowadzenia ograniczeń dotyczących ilości towarów zamówionych przez Klienta oraz wartości dokonanych Zamówień. Sprzedający poinformuje Klienta o jakichkolwiek ograniczeniach przed potwierdzeniem Zamówienia zgodnie z [pkt 10]  lub [pkt 11] powyżej Regulaminu..

13. Sprzedający przed potwierdzeniem Zamówienia może skontaktować się z Klientem w celu poinformowania Klienta o wydłużonym terminie realizacji danego Zamówienia. Przesyłając wskazaną informację Sprzedający informuje Klienta o nowym terminie realizacji Zamówienia.

14. Potwierdzenie Zamówień dokonywanych w sobotę, niedzielę, dzień świąteczny lub dzień ustawowo wolny od pracy nastąpi w ciągu [24 h] w kolejnym dniu roboczym po upływie tych dni. 

15. Kupujący otrzymuje informację e-mail o skompletowaniu zamówienia w ciągu [48 h] po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie … od otrzymania informacji o skompletowaniu zamówienia. 

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia, gdy podane dane budzą wątpliwości lub są niepełne, tj. w których brakuje numeru telefonu, lub adresu e-mail, a te dane są niezbędne do potwierdzenia Zamówienia. W takim przypadku Sprzedający może skontaktować się z Klientem z prośbą o uzupełnienie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. 

17. Sprzedający może odmówić, anulować lub wstrzymać się z realizacją Zamówienia w przypadku, gdy:

a. Klient przy wypełnianiu Formularza zamówienia podał dane niekompletne, nieprawidłowe, powodujące po stronie Sprzedającego wątpliwości co do ich prawdziwości, lub uniemożliwiające podjęcie kontaktu z Klientem w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

b. Klient nie odebrał zamówionego towaru przy wcześniejszym Zamówieniu, 

c. autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość,

d. zamówiony Produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedającego. 

18. Wszystkie zmiany statusu zamówienia Klient posiadający Konto klienta może również śledzić na swoim koncie sklepu na stronie: www.winnca.pl  poprzez zakładkę „Historia zamówień” logując się na Konto klienta za pomocą zakładki „Moje konto”. Klient dokonujący zamówienia bez zarejestrowania może śledzić swoje zamówienie korzystając z sekcji „Śledzenie zamówienia”.

19. Każde Zamówienie jest udokumentowana  paragonem..

20. Klient może do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów:

a. wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem: [sklep@citywine.pl],

b. wprowadzać zmiany w zamówieniu

 5.PŁATNOŚCI 

1. Ceny towarów oferowanych  są podane w polskich złotych i są cenami brutto. 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji zgodnie z Regulaminem. 

3. Ceną wiążącą strony transakcji, jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

4. Całkowita wysokość Zamówienia jest prezentowana w Witrynie po skompletowaniu całego Zamówienia. Na całkowitą wartość zamówienia składa się łączna kwota brutto Produktów, ewentualne koszty powiązane z formą płatności wybraną przez Klienta.

5. Klient może zapłacić za Zamówienie według swojego wyboru:

a. osobiście podczas odbioru Zamówienia w Sklepie, 

b. przelewem tradycyjnym,

c. przelewem za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.

6. Klient korzystający z opcji płatności w sposób powyżej po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia otrzymuje e-maila zawierającego numer zamówienia, dane bankowe, na jaki może dokonać płatności za zamówienie. 

7. Przelew za zamówiony towar powinien nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania e-maila z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i oczekiwaniu na realizację. Po tym czasie zamówienie będzie usuwane ze sklepu. Ewentualnie prosimy o kontakt e-mail: [sklep@citywine.pl], lub telefoniczny: [+48 22 400 42 36] w sprawie zwłoki w płatnościach.

8. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

6. DOSTAWA/ODBIÓR ZAMÓWIENIA

1. Klient może odebrać zamówiony towar w sklepach stacjonarnych Sprzedającego poprzez wybranie opcji  „Odbiór w sklepie”, których lista dostępna jest na stronie: https://winnica.pl/pl/content/7-znajdz-nas , po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mail. Klient może upoważnić inną osobę do odbioru towaru. W przypadku odbioru Zamówienia, przez osobę upoważnioną przez Klienta powinna ona podać przy odbiorze towaru indywidualnie nadany numer Zamówienia oraz być osobą pełnoletnią.

2. Odbiór Produktów jest możliwy w godzinach funkcjonowania punktu sprzedaży.

3. Sprzedający informuje Klienta o możliwości odbioru towaru za pośrednictwem adresu e-mail lub na numer telefonu podanego podczas wypełniania przez Klienta Formularza zamówienia lub poprzez dane podane przez Klienta przy składaniu Zamówienia telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. 

4. Sprzedający zastrzega prawo do odmowy wydania Zamówienia osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. Sprzedający jest uprawniony do zweryfikowania pełnoletności osoby dokonującej odbioru zamówionych Produktów.

5. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od momentu otrzymania płatności od Klienta i otrzymaniu maila o realizacji zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu – Klient otrzyma e-mail z informacją o wysłaniu towaru, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie realizowane jest w ciągu [3 dni] roboczych. 

6. Klient ma uprawnienie do dokonania sprawdzenia zawartości Zamówienia, w szczególności co do stanu i poprawności z dokonanym Zamówieniem. Wszelkie niezgodności powinny zostać uwzględnione w sporządzonym protokole szkody.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient, będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru przez Klienta. Termin zostaje zachowany, gdy przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego terminu od odebrania Zamówienia.

2. W celu odstąpienia od umowy, kupujący powinien:

a. złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres:

[BHS-7 Sp. z o.o.,

ul. Krótka 3 lok.13,

20-077 Lublin], oraz 

dokonać zwrotu Produktu na adres:

[Winiarnia CityWine

ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

tel.: 22 416-13-76]

b. złożyć drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wysyłając je na adres: [sklep@citywine.pl] oraz 

dokonać zwrotu Produktu na adres:

[Winiarnia CityWine

ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

tel.: 22 416-13-76]

Sprzedający informuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w powyższy sposób.  

3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

4. Do złożonego w sposób opisany powyżej oświadczenia Konsument powinien udokumentować zakup produktów poprzez złożenie oryginału dowodu zakupu. Sprzedający może przyjąć inny dokument poza oryginalnym dowodem zakupu towaru jeżeli nie budzi wątpliwości prawdziwość złożonego dokumentu.  

5. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b. w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

6. Konsument nie może odstąpić od Umowy co do Produktów już otwartych.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. W przypadku niespełnienia w/w warunków Sprzedający zastrzega prawo do nieprzyjęcia zwracanych Produktów. Zwracane Produkty muszą być kompletne oraz zabezpieczone w sposób, uniemożliwiający zniszczenie w czasie transportu. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. 

9. Środki za zwrócone Produkty zwracane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, po otrzymaniu złożonego przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca środki przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.  

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w [pkt 9] oraz [pkt 10] powyżej do chwili otrzymania zwrotu Produktów (objętych odstąpieniem od umowy) dokonanego przez Konsumenta z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

13. Odstąpienie od umowy opisane powyżej, nie wyłącza uprawnienia Klienta wynikającej z odpowiedzialności Sprzedającego. 

14. Sprzedający może odstąpić od umowy, jeżeli Klient w terminie [10 dni roboczych] od zarejestrowania Zamówienia, nie dokonał zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem.

 

8. REKLAMACJE

 

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, Klient może złożyć reklamację. Składając reklamację Klient powinien przesłać zakupione Produkty na adres: [Winiarnia CityWine

ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

tel.: 22 416-13-76] 

2. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć zakupione Produkty pod adres:

[Winiarnia CityWine

ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

tel.: 22 416-13-76]  

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, informację o wadzie produktu, wskazać roszczenie Klienta w związku ze złożoną reklamacją. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. Sprzedający zastrzega prawo do nie przyjęcia żadnych przesyłek z reklamowanym Produktem odesłanych za pobraniem.

4. Kupujący przed odesłaniem towaru reklamowanego, zobowiązuje się do wcześniejszego kontaktu mailowego lub telefonicznego ze Sprzedającym lub przedstawicielem Sprzedającego w celu ustalenia szczegółowych reklamacji. 

5. Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia paramentów monitora Klienta. 

6. Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora. 

7. Klient w momencie odbioru paczki, powinien zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych oznak uszkodzeń.

8. Sprzedający przed zapakowaniem paczek sprawdza, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

9. Zwracane i reklamowane artykuły powinny zostać odesłane na adres:  

[Winiarnia CityWine ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa, tel.: 22 400-42-36; e-mail: sklep@citywine.pl ]

10. Sprzedający złożone reklamacje rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie [14 dni] od dnia przesłania Produktów na adres sklepu. 

11. Sprzedający informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia złożonej reklamacji w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu reklamacji, to jest w formie [e-mail lub listownie]. 

12. Sprzedający uznając reklamację:

a. reklamowany produkt podlega wymianie na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z Klientem,

c. w przypadku braku możliwości wymiany, pieniądze za reklamowany produkt zostają zwrócone. Zwrot środków pieniężnych jest dokonywany w terminie do [7 dni roboczych] po przekazaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. 

13. Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

14. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania dochodzenia roszczeń przy wykorzystaniu unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

8. NEWSLETTER

 

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych w Witrynie.

2. Newsletter będzie wysyłany na:

a. adres e-mail

lub/i

b. numer telefonu,

podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Witrynie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

3. Klient po wyborze opcji Newslettera otrzyma na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Witrynie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera e-maila potwierdzającego zamiar otrzymywania Newslettera. Warunkiem korzystania z Newslettera jest aktywacja opcji „Newsletter” poprzez przesłany na adres e-mail link aktywacyjny. 

4. Usługa Newslettera jest bezpłatna oraz jest wysyłany do osób, które zgodziły się na jego otrzymywanie drogą elektroniczną.  

5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (Kontakt z nami).

6. Klient posiadający Konto klienta, o ile winnica.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać treści w winnica.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. 

7. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności winnica.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). 

8. Dodanie danej treści do winnica.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej treści w winnica.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Witrynie niewyłącznej licencji na korzystanie z tej treści (w całości lub we fragmentach) w działalności winnica.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w winnica.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej).

9. Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje Witryny jakiekolwiek wynagrodzenie. Sklep zobowiązuje się korzystać z treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze Sprzedającym.

10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie nazwy handlowe Produktów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. 

2. Prawa autorskie do materiałów (m.in. opisu produktów, publikacji, szaty graficznej, elementów graficznych, zestawienia kompozycji, plików, grafiki, dokumentów) znajdujących się w Witrynie są zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie elementów w całości lub części w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody BHS-7 sp. z o.o. jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem do praw autorskich zamieszczonych w Witrynie materiałów stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sprzedający zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w przypadku:

a. wprowadzenia zmian w funkcjonalności Witryny, 

b. zmian w obowiązujących przepisach prawa,

c. zmiany lub wprowadzenia nowych zasad korzystania z Witryny.

d. Informacje o zmianie Regulaminu będą dostępne na stronie: [www.winnica.pl]. Przed złożeniem zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem. O zmianie Regulaminu, użytkownicy posiadający zarejestrowane konto informowani są poprzez adres e-mail podany przy rejestracji konta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Witrynie. 

Lublin, 19 listopada 2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin dla firm

Regulamin dla konsumentów

Polityka prywatności

Odstąpienie od umowy

To top